Ebenezer Seventh-day Adventist Church

Ebenezer Seventh-day Adventist Church
1234 East New York Ave | Brooklyn, NY 11212-4101